algemene voorwaarden

LBL-15-06-202342466

Met duidelijk afspraken, kom je minder snel voor verrassingen te staan. Om die reden hanteren we richting leveranciers heldere inkoopvoorwaarden en hebben we voorwaarden rond de samenwerking met opdrachtgevers vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden bevatten 16 artikelen. Je kunt ze hieronder inzien en/of hier downloaden.

Algemene voorwaarden LBL versie 1 januari 2023

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna ook wel ‘voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • LBL: LBL Groep bv te Arnhem ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71537686 alsmede haar dochtermaatschappijen LBL Communicatie & Contentmarketing bv te Arnhem, ingeschreven bij de KvK onder nummer 09141543 en LBL Media bv te Arnhem ingeschreven bij de KvK onder nummer 75245183 handelend onder de namen LBL en handelsnaam De Fanfabriek, hierna vernoemd als “LBL”.
 • Opdrachtgever: de wederpartij.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LBL en een opdrachtgever waarop LBL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover in de overeenkomst van een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met LBL voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de schriftelijke overeenkomst.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. LBL en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen en/of de onderliggende overeenkomst.
 8.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar ‘de geest’ van deze voorwaarden en/of de onderliggende overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. De door LBL gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De aanvaarding door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien een vrijblijvend aanbod of offerte door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft LBL het recht dit aanbod of offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. LBL kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden (ook niet nadat de herroepingstermijn als vermeld in het vorige lid is verstreken), indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes, aanbiedingen of opdrachten dienen door de opdrachtgever (al dan niet elektronisch) schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks al dan niet stilzwijgend mee instemt of geen bezwaar aantekent dat LBL aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst, dan zal de inhoud van de offerte, aanbieding of opdracht en de toepasselijkheid van deze voorwaarden daarop als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden LBL pas nadat deze schriftelijk door LBL zijn bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LBL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten dan bedoeld in de eerdere of lopende overeenkomst.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LBL het recht bepaalde of alle werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Opdrachtgever verleent LBL hierbij de bevoegdheid een aansprakelijkheidsbeperking van voornoemde derden namens opdrachtgever te accepteren.
 3. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Opdrachtgever garandeert dat alle informatie, gegevens en materialen (hierna gezamenlijk ‘gegevens’) die hij aan LBL levert ter uitvoering van de opdracht juist en geschikt zijn en dat hij bevoegd is die aan LBL te leveren. LBL hoeft de juistheid en geschiktheid van de gegevens niet te controleren. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LBL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LBL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig aan LBL zijn verstrekt, heeft LBL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat opdrachtgever de gegevens volledig aan LBL ter beschikking heeft gesteld. LBL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LBL is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte al dan niet onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. LBL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren, in delen te leveren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LBL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de daarop betrekking hebbende facturen voldaan heeft.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden be.nvloed. LBL zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal LBL de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal LBL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal LBL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die binnen de invloedssfeer van LBL vallen.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen LBL en opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde aan een project of opdracht gerelateerde periode. Indien uit de overeenkomst noch uit de offerte een bepaalde periode als hiervoor bedoeld kan worden afgeleid, is de overeenkomst van onbepaalde duur. De opzegtermijn van opdrachtgever is dan zes maanden.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever LBL te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke te stellen door LBL alsnog een redelijke termijn te gunnen.

Artikel 7: Prijs

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De prijs wordt berekend op basis van een inschatting van de te besteden uren en (externe) kosten. Indien LBL tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de begroting van de manuren en/of (externe) kosten is onderschat, kan LBL de prijs aanpassen overeenkomstig de daadwerkelijk gemaakte manuren en/of (externe) kosten. LBL zal opdrachtgever in dat geval tijdig van de verhoging van de prijs, de hoogte en ingang daarvan, in kennis stellen. LBL zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken indien de daadwerkelijke kosten de begrote kosten met 15% of meer overschrijdt.
 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en/of (externe) kosten De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke en alsdan geldende uurtarieven van LBL, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. De prijs en eventuele kostenramingen zijn altijd exclusief btw.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van drie maanden en langer en/of bij opdrachten met een waarde van EUR 15.000 of meer kan LBL de opdrachtgever tussentijds en zoveel mogelijk naar rato van de voortgang van de werkzaamheden factureren rekening houdend met eventueel in de offerte of overeenkomst opgenomen termijnen. LBL is in elk geval en ongeacht duur of waarde van de overeenkomst gerechtigd om voorschotnota’s voor externe kosten te sturen, ongeacht de voortgang van de werkzaamheden en ongeacht of externe kosten reeds zijn gemaakt.
 5. Voorts is LBL gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering bepaalde tarieven en/of kosten (bijvoorbeeld lonen) zijn gestegen. Bovendien mag LBL de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de begroting van het aantal manuren in ernstige mate werd onderschat bij het sluiten van de overeenkomst. LBL zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van de prijs in kennis stellen. LBL zal vermelden wanneer de verhoging zal ingaan en wat die bedraagt.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de (hoogte van) de factuur, c.q. de uitvoering van de werkzaamheden of inhoud van de overeenkomst schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van de betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dan, naast het openstaande bedrag, (a) de wettelijke rente, (b) de buitengerechtelijke kosten voor incasso ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 350,– (c) alle door LBLB gemaakte kosten zoals proceskosten, gerechtelijke kosten, werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand en deurwaarderskosten verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde of ten laste van opdrachtgever zijn de vorderingen van LBL onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde duur te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden/Bij overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur geldt een opzegtermijn van zes maanden.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft LBL recht op compensatie van haar eventuele bezettingsverlies en gederfde winst. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden op basis van de bestede uren en/of de gemaakte (externe) kosten. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van door LBL ontvangen betaling van het totaal door opdrachtgever verschuldigde ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 11 en 14 blijft van toepassing.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door LBL, zal zij in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Het bepaalde in artikel 11 en 14 blijft van toepassing.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor LBL extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien een opdracht of overeenkomst door opdrachtgever wordt geannuleerd, is LBL gerechtigd om ten minste de reeds gemaakte (externe) kosten en/of bestede uren bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van 20% van de overeengekomen totaalprijs. In het geval opdrachtgever een opdracht inclusief of uitsluitend met fotografie en/of (beeld en geluid) opnames binnen 48 uur voor de overeengekomen aanvang annuleert, kan LBL naast hetgeen in de vorige zin is bepaald 50% van het geoffreerde bedrag voor fotografie en/of (beeld en geluid) opnames in rekening brengen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

 1. LBL is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:
  – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst ondanks ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen niet of niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst LBL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid ondanks ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is LBL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LBL op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LBL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. LBL behoudt steeds het recht om schadevergoeding van alle directe en indirecte (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verloren klanten, reputatieschade, immateriële schade, gemiste besparingen, gemiste opdrachten, gemiste investeringen of schade door bedrijfsstagnatie) schade te vorderen.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan al dan niet wegens vermeend tekortschieten van LBL de betaling op te schorten, of met eigen vorderingen op LBL te verrekenen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en bewaartermijn

 1. Alle door LBL geleverde zaken, ongeachte in welke vorm of op welke gegevensdrager, waaronder begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, software, (elektronische) (tekst)bestanden, etc. blijven eigendom van LBL, tot het moment waarop opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LBL gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht LBL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat LBL haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever LBL of door deze aan te wijzen derden reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar zich de eigendommen van LBL bevinden en om die zaken terug te nemen.
 5. LBL bewaart gedurende 5 jaar de definitieve eindproducten van haar projecten en gedurende 1 jaar het ruwe materiaal (bijv. video opnamen). Op tijdig verzoek van opdrachtgever kan LBL na afloop van deze bewaartermijnen het materiaal aan de opdrachtgever overdragen, waarbij LBL zich het recht voorbehoudt om voor deze overdracht een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de aan de overdracht bestede tijd. Na afloop van de 5-jaars respectievelijk 1-jaars termijn behoudt LBL zich het recht voor om de eindproducten, informatie/data zonder verder overleg met de opdrachtgever te verwijderen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. LBL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatig handelen door LBL, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van LBL of van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevenden.
 2. Indien in rechte wordt vastgesteld dat LBL aansprakelijk is voor veroorzaakte schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de daadwerkelijk geleden directe schade. De aansprakelijkheid van LBL is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval mogelijk onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van LBL wordt uitbetaald. Deze eventuele verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schade en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
  Op verzoek kan inzage worden verkregen in een verzekeringsverklaring waaruit de belangrijkste kenmerken van die verzekering blijken. Indien geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, of indien LBL geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, is de aansprakelijkheid van LBL beperkt tot driemaal het bedrag dat door LBL in verband met de betreffende overeenkomst in rekening is gebracht en door opdrachtgever tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die aanleiding gaf tot aansprakelijkheid plaatsvond, met een maximumaansprakelijkheid van € 25.000,- euro. LBL is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verloren klanten, reputatieschade, immateriële schade, gemiste besparingen, gemiste opdrachten, gemiste investeringen of schade door bedrijfsstagnatie.
 3. LBL is voorts niet aansprakelijk:
  – voor schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van door LBL geleverde prestaties en/of zaken;
  – voor werkzaamheden verricht door en/of gedragingen (nalaten daaronder begrepen) van derden zoals drukkers, lithografen en ICT- en internetondernemingen, ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst of voor schade door overmacht- situaties bij die derden;
  – voor schade, van welke aard ook, doordat LBL is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor LBL kenbaar was dan wel behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever garandeert LBL dat alle in het kader van de overeenkomst door opdrachtgever aan LBL geleverde gegevens als bedoeld in artikel 4.4 geen inbreuk maken op enige rechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) van derden of jegens derden onrechtmatig zijn en vrijwaart LBL en door LBL ingeschakelde derden voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens en vergoedt LBL en de door LBL ingeschakelde derden alle als gevolg van dergelijke aanspraken geleden schade, met inbegrip van de werkelijk gemaakte kosten voor juridische bijstand.
 5. Bij het inschakelen door LBL van derden kan LBL behoudens eigen tekortkomingen door opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die derden. Wanneer opdrachtgever de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart opdrachtgever LBL voor elke aanspraak van die derde in verband met die aansprakelijkheidstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart LBL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 7. Alle vorderingsrechten en andere rechten van opdrachtgever jegens LBL in verband met door haar verrichte prestaties vervallen na verloop van een jaar na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van de aan zijn rechten ten grondslag liggende omstandigheden.

Artikel 13: Overmacht

 1. LBL is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en evenmin krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop LBL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LBL niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LBL worden daaronder begrepen.
 3. LBL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.
 5. Voor zover LBL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LBL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren alsmede de reeds gemaakte externe kosten voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom betreffende de door LBL of haar toeleveranciers geleverde prestaties, die rusten op of komen te rusten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, teksten, audio en/of visuele werken, afbeeldingen, foto’s tekeningen, ontwerpen, designs, concepten, strategie.n, branding- en awareness concepten, etc. berusten uitsluitend bij LBL. Eventuele instemming van LBL met publicatie zonder vermelding van LBL en/of de naam van de maker betekent niet dat LBL afziet van haar auteursrechten en/of alle overige rechten van intellectueel eigendom of dat opdrachtgever gezien kan worden als maker van en/of (auteurs)rechthebbende op de prestaties. LBL maakt in dit verband een uitdrukkelijk auteursrechtelijk voorbehoud en deze voorwaarden dienen te worden gezien als een van artikel 8 Auteurswet afwijkende afspraak.
 2. Van het bepaalde in artikel 14.1 kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. De alsdan aan opdrachtgever verleende rechten zullen gespecificeerd in een overeenkomst worden opgenomen enzullen niet meer (kunnen) omvatten dan hetgeen in de overeenkomst is bepaald. Eventueel verstrekte licenties en overdrachten zullen in geval van een geschil beperkt dienen te worden uitgelegd.
 3. Ingeval opdrachtgever LBL materiaal aanlevert waarop mogelijk auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden rusten, vrijwaart opdrachtgever LBL tegen alle aanspraken van derden inclusief schade en de in verband daarmee door LBL te maken kosten die voortvloeien uit schending van die aan derden toebehorende rechten.
 4. Begrotingen, concepten, plannen, rapporten, catalogi en andere stukken die vooruitlopend op of in het kader van de offerte of tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld blijven eigendom van LBL en worden op eerste verzoek van LBL franco aan haar geretourneerd.
 5. Opdrachtgever dient de onder 14.4 genoemde informatie en documenten en alle andere informatie en documenten waarvan zij kennisneemt – in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties – geheim te houden, niet aan derden ter beschikking te stellen of die voor zichzelf te gebruiken anders dan is overeengekomen.
 6. Opdrachtgever verleent hierbij aan LBL toestemming om zijn bedrijfsnaam en – logo te gebruiken ter promotie en publiciteit, bijvoorbeeld door deze op te nemen in een portfolio of in communicatie uitingen te vermelden op de website van LBL
 7. Tenzij anders overeengekomen en altijd onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, verleent LBL een exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie (hierna licentie) tot het gebruik van het opgeleverde werk aan opdrachtgever zoals bepaald in de overeenkomst, of bij gebreke daarvan: in het kader van diens normale bedrijfsvoering. LBL blijft evenwel gerechtigd het opgeleverde werk te gebruiken ter promotie en publiciteit. Bijvoorbeeld door deze in z’n geheel of gedeeltelijk op te nemen in een portfolio, in communicatie-uitingen en te vermelden op de website. Voorts blijft LBL gerechtigd de aan het werk ten grondslag liggende know-how (waaronder onder meer, maar zonder enige beperking: programmatuur, software, object- en broncode, processen of concepten) zonder enige beperking te gebruiken, onder andere ten behoeve van toekomstige opdrachten, andere klanten etc.
 8. De licentie is beperkt tot in voorgaand lid bedoelde bestemming. Voor elk ander gebruik (zoals onder meer maar niet beperkt tot aanpassing, wijziging, gebruik buiten de normale bedrijfsvoering) is voorafgaande schriftelijke toestemming van LBL vereist, aan welke toestemming LBL-voorwaarden kan verbinden.
 9. Opdrachtgever kan geen (sub) licenties of overige licenties aan derden verstrekken of overdragen behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van LBL, aan welke toestemming LBL-voorwaarden kan verbinden.

Artikel 15: Niet-overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze medewerkers van LBL en/of van ondernemingen waarop LBL ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich of een andere partij laten werken.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen LBL en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen LBL en opdrachtgever, tenzij de kantonrechter absoluut bevoegd is. LBL behoudt zich daarnaast het recht voor om het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.
 3. LBL kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, zodra LBL de gewijzigde voorwaarden aan opdrachtgever heeft verstrekt en de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden vermeld.
 4. LBL en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar (zoals o.a. bedrijfs knowhow, technische informatie, informatie over leveranciers, afnemers, gebruikers, bezoekers en andere relaties of informatie over bedrijfsprocessen) die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen, alsmede de in de overeenkomst vastgelegde afspraken, strikt geheimhouden en niet gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 5. Voor het geval dat LBL in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt of laat verwerken, is haar Privacyreglement van toepassing. Dit Privacyreglement is gepubliceerd op de website van LBL. Een exemplaar daarvan is eventueel rechtstreeks op te vragen bij LBL. Voorts zal LBL gezamenlijk met opdrachtgever en per overeenkomst of opdracht beoordelen of het sluiten van een verwerkingsovereenkomst tussen hen noodzakelijk is.